In English
HemSkicka mail
PersonligtFöreläsningarVerksamhetPublikationerWHO, ILO och Eu om stressKontakt
WHO, ILO och EU om stress

Såväl i vårt land som i Europa och i världen har psykosocialt orsakad stress som orsak till ohälsa och död tilldragit sig allt större uppmärksamhet. Här följer några viktiga ställningstaganden.

1. FNs världshälsoorganisation (WHO), Europakontoret (2001):
"Mental health problems and stress-related disorders are the biggest overall cause of early death in Europe."

2. FNs Internationella arbetsorganisation (ILO):
"In the member states of the European Union, the cost of mental health problems is estimated to on average 3-4 per cent of GDP". Om man utgår från 3,5 procent av GDP (2003) i de 15 medlemsländerna detta år, uppgår kostnaderna för ohälsan till 675 miljarder euro årligen.

3. Europeiska ministerrådets slutsatser om stress och depression (2001) var bl.a.:
"att problemen berör alla åldrar och tydligt bidrar till sjukdomsbördan och livskvalitetsförlusterna inom EU; att problemen har stor utbredning, orsakar mänskligt lidande och funktionsförlust, ökar risken för social utslagning, ökar dödligheten och har negativa konsekvenser för samhällsekonomin; att psykisk hälsa behöver främjas över alla sektors- och verksamhetsgränser i samarbete med bl a WHO och EU:s kandidatländer; samt att medlemsländerna i detta arbete särskilt bör uppmärksamma de växande problemen med arbetsrelaterad stress och depression."

4. Det europeiska ramavtalet om arbetsrelaterad stress, undertecknat av parterna ETUC, UNICE, UEAPME och CEEP den 8 oktober 2004 säger bl.a att

  • arbetsrelaterad stress är en gemensam angelägenhet för de europeiska arbetsgivarna, arbetstagarna och deras ombud
  • arbetsrelaterad stress och dess orsaker hör till de risker som skall förebyggas
  • avtalet beskriver hur sådana risker skall förebyggas, elimineras och hanteras, speciellt i arbetets organisation, innehåll och miljö
  • arbetsgivarnas ansvar anges tydligt, liksom behovet av medverkan från och samarbete med arbetstagarna;
  • avtalet är åtgärdsinriktat
  • stress som uppkommit utanför arbetsplatsen också tas upp, om den skapar arbetsrelaterad stress ("importerad stress").

År 2008 antogs en European Pact for Mental Health and Wellbeing, enligt vilken ”mental disorders are on the rise in the EU. Today, almost 50 million citizens (about 11% of the population) are estimated to experience mental disorders. Depression is already the most prevalent health problem in many EU-Member States”.

Det anges vidare att “mental health is a human right. It enables citizens to enjoy wellbeing, quality of life and health. It promotes learning, working and participation in society (and is also) a key resource for the success of the EU as a knowledge-based society and economy”.

Och 2011 uttryckte Europeiska unionens råd, dvs de 27 regeringarnas företrädare, att “the determinants of mental health and wellbeing, such as social exclusion, poverty, unemployment, poor housing and bad working conditions, problems in education, child abuse, neglect and maltreatment, gender inequality as well as risk factors such as alcohol and drug abuse are multifactorial and can often be found outside health systems, and that therefore improving mental health and wellbeing in the population requires innovative partnerships between the health sector and other sectors such as social affairs, housing, employment and education”.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan